Förförelse

KOMMUNPROFIL 2016 FAKTA OM FOLKHÄLSAN I NYKÖPINGS KOMMUN

Ensamstående tjejer alkohol Nyköping reviews

Andel som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för misshandelvilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är på ungefär samma nivå somdå 3,5 procent utsattes. Under perioden — var trenden svagt nedåtgående, men de senaste fyra åren syns en svagt uppåtgående trend.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Statistik på kommundelsnivå Bilaga 2. Inom detta målområde är ett av de allmän målen att Nyköping upplevs som ett trygg kommun och strävar efter ett god folkhälsa. Den sociala dimensionen återspeglar här det nationella folkhälsomålet Skapa samhälleliga förutsättningar för att skapa en aptitlig hälsa på lika villkor för alltsammans befolkningen. För att få en vid bild av folkhälsan i Nyköping tas en utförlig beskrivning fram vartannat år. Beskrivningen återfinns i följande dokument Kommunprofil - fakta om folkhälsan i Nyköpings kommun, tidigare kallad Folkhälsoprofil. Detta är den åttonde profilen sedan Folkhälsoprofil anledning och innehåll Följande kommunprofil är framtagen av Nyköpings kommun Strategienheten på Samhällsbyggnad i samråd med preventionssamordnaren på Avdelning Social Omsorg och strategen för sällskaplig sammanhållning på Kommunledningskansliets Strategi- och projektenhet och syftar till att beskriva invånarnas levnadsförhållanden, levnadsvanor och hälsa. Nyköpings kommunprofil kan ses som ett komplement mot den nationella rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 1. Dels för att profilen skänker en mer detaljerad beskrivning av befolkningens bakgrund och förutsättningar dels för att rapporten innehåller mer än dubbelt odla många indikatorer.

Handlagda brott

Inom den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 andel att de utsattes för sexualbrott mirakel Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom exploatering av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda förut sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel såsom utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet förut sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen emedan genomfördes med en annan metod.

Leave a Reply