Begäran

Läroplan för förskolan

Möt flickorna Sverige vetenskap

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling — såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Om P4 Uppland

Allting måste göras för att skydda tjejer och få dem tillbaka till plugget, annars riskerar tio års utveckling förut jämställdhet att gå förlorad, varnar barnrättsorganisationen Plan International. Två flickor i Colombia deltar i ett projekt som Flat International har tillsammans med World Food Program för att öka barns heja under covid Foto: Plan International. Vi får rapporter om hur barnäktenskap, våld och tonårsgraviditeter ökar — helt tvärtemot den utveckling vi vill se. Genast måste vi i civilsamhället kraftsamla ihop med regeringar för att skydda flickors rättigheter och de landvinningar som gjorts, anser Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige. Plan International har i flertal rapporter det senaste halvåret analyserat hurdan pandemin drabbar flickor och konstaterar att i många länder är utvecklingen avsevärt negativ. Nedgången i ekonomin i sammansättning med att hela samhällen stängt ner har lett till en explosionsartad acceleration av våld i hemmet. Dessutom riskerar fler flickor att giftas bort förut att familjen ska få en individ mindre att försörja. Erfarenhet visar att flickor som inte går i plugget löper mer än dubbelt så bunt risk att bli gravida, jämfört tillsammans de som får gå i plugget — och nu ökar antalet tonårsgraviditeter.

Leave a Reply